OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUGI („OWU”)

1. Wstęp

Niniejsze OWU określają zasady korzystania z platformy Competizer, oferowanej przez usługodawcę - Webest s.c. Danuta Stawarz, Magdalena Czekała z siedzibą w Szamotułach (64-500) przy ul. Rycerskiej 7, NIP: 777-288-11-51 , e-mail: support@competizer.com („Webest”) i stanowią regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204).

Ponadto, obok innych dokumentów, takich jak w szczególności regulaminy konkursów, OWU określają obowiązki Uczestników konkursów prowadzonych za pomocą platformy Competizer.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią OWU. Skorzystanie z platformy „Competizer” uzależnione jest od zapoznania się z OWU i ich zaakceptowania przez użytkownika. Jednocześnie informujemy, że Webest przysługuje uprawnienie do wprowadzenia modyfikacji w OWU w każdym czasie, przy czym korzystanie z Usługi po wprowadzeniu zmian w OWU jest jednoznaczne z ich akceptacją. Użytkownicy akceptują, że są zobowiązani do periodycznego sprawdzania czy OWU nie uległy modyfikacji.

2. Słowniczek

Następującym wyrażeniom OWU nadaje swoiste znaczenie, wskazane niżej:

 1. Competizer – platforma internetowa służąca do organizowania konkursów internetowych lub prowadzenia galerii, udostępniana przez Webest,
 2. Usługa – przedmiot świadczenia Webest polegający na umożliwieniu Użytkownikowi korzystania z platformy Competizer celem przeprowadzania konkursów internetowych lub prowadzenia galerii. W związku ze świadczeniem Usługi Webest zapewni Użytkownikowi miejsce na serwerze celem przechowywania danych w związku ze świadczoną Usługą,
 3. Zamawiający - podmiot, który zamówił dostęp do platformy Competizer.
 4. Konto Klienta - przestrzeń w ramach Usługi zakładana przez Webest na zlecenie Zamawiającego, w której zakładane są Konta Użytkowników. Zamawiający może posiadać kilka Kont Klienta.
 5. Konto Użytkownika - przestrzeń w ramach Konta Klienta, do której Użytkownik otrzymał dostęp od Zamawiającego lub Webest.
 6. Użytkownik – podmiot, który otrzymał dane dostępowe do platformy Competizer od Zamawiającego lub Webest w ramach Konta Użytkownika.
 7. Prowadzący Konkurs – Użytkownik, który utworzył konkurs,
 8. Prowadzący Galerię - Użytkownik, który utworzył galerię,
 9. Uczestnik – osoba, która zarejestrowała się do udziału w konkursie lub galerii,
 10. Zawartość Użytkownika – zawartość wprowadzana do platformy Competizer przez Użytkowników, obejmująca w szczególności Regulamin konkursu lub galerii stosowany przez Użytkownika,
 11. Zawartość Uczestników – zawartość wprowadzana do platformy Competizer przez Uczestników konkursów i galerii, obejmująca w szczególności:
  • oryginalne pliki
  • prace przeznaczone do publikacji w ramach Usługi
  • dane platformowe Uczestników przypisane do danego Konta Użytkownika
  • pozostałe dane Uczestników, przypisane do danego konkursu lub galerii
 12. Umowa – umowa o świadczenie Usługi drogą elektroniczną zawarta pomiędzy Webest a Zamawiającym, której ramy wyznaczają niniejsze OWU,
 13. Zawartość Usługi – łączne określenie Zawartości Użytkownika i Zawartości Uczestników, jak również zawartości Usługi będąca własnością Webest,
 14. Cennik – zestawienie opłat należnych Webest tytułem świadczenia Usługi na rzecz Zamawiającego na podstawie Umowy, dostępne na stronie internetowej www.competizer.com w sekcji “Opcje cenowe”, stanowiące integralną część OWU.
 15. Opłata – kwota pieniężna należna Webest tytułem korzystania z Usługi ustalona na podstawie Cennika.
 16. Otwarcie Konkursu – moment następujący, gdy do uczestnictwa w konkursie zarejestruje się 25 uczestników, lub gdy w ramach konkursu zostanie umieszczonych 25 obiektów (tekstowych lub graficznych, w zależności od rodzaju konkursu),
 17. Otwarcie Galerii - moment następujący, gdy do uczestnictwa w galerii zarejestruje się 25 uczestników, lub gdy w ramach galerii zostanie umieszczonych 25 obiektów,
 18. Zamknięcie Konkursu - moment następujący, gdy Użytkownik lub Webest przy użyciu narzędzi dostępnych na platformie Competizer dokona zamknięcia konkursu,
 19. Zamknięcie Galerii - moment następujący, gdy Użytkownik lub Webest przy użyciu narzędzi dostępnych na platformie Competizer dokona zamknięcia galerii.
 20. Regulamin - zbiór zasad przeprowadzania konkursu lub galerii przygotowany przez Prowadzącego Konkurs lub Galerię.

3. Zawarcie Umowy i jej Strony

Z chwilą zamówienia dostępu do Usługi za pomocą serwisu www.competizer.com, po zaakceptowaniu OWU, zostaje pomiędzy Webest i Zamawiającym zawarta umowa o świadczenie Usługi drogą elektroniczną, której stronami są Webest i Zamawiający.
OWU wyznaczają prawnie wiążące Strony ramy umowne. Z uwagi na to, że zasadniczo Webest świadczy Usługi wyłącznie na rzecz osób pełnoletnich i podmiotów mających zdolność do czynności prawnych, Zamawiający akceptując OWU potwierdza, że ukończył 18 lat (lub osiągnął pełnoletniość, jeżeli w miejscu zamieszkania Zamawiającego nie jest to równoznaczne z ukończeniem 18 lat) lub zapoznał się z treścią OWU wraz z rodzicem lub opiekunem prawnym, który akceptuje OWU w imieniu Zamawiającego i przyjmuje pełną odpowiedzialność za jego przestrzeganie przez Zamawiającego.

Zamawiający stwierdza, że on sam lub jego rodzic czy opiekun prawny posiada pełną zdolność do przyjęcia warunków, spełniania obowiązków, składania oświadczeń i ponoszenia odpowiedzialności na zasadach określonych w przepisach prawa oraz w OWU oraz do stosowania i przestrzegania OWU.

W wypadku, gdy Zamawiającym jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, osoba korzystająca w imieniu Zamawiającego z platformy Competizer oświadcza, iż jest umocowana do składania oświadczeń woli w związku z realizacją Umowy w imieniu Zamawiającego.

4. Konto Klienta

Do korzystania z Usługi wymagane jest posiadanie Konta Klienta. Do utworzenia Konta Klienta wymagane jest podanie następujących danych, niezbędnych do realizacji Umowy:

 • imię i nazwisko Zamawiającego lub osoby działającej w imieniu i na rzecz Zamawiającego,
 • firma Zamawiającego,
 • adres zamieszkania / adres siedziby Zamawiającego,
 • numer właściwy dla identyfikacji Zamawiającego w celach podatkowych (NIP, PESEL, numer VAT UE),
 • kontaktowy adres e-mail Zamawiającego,
 • numer telefonu Zamawiającego.

Po wprowadzeniu wyżej wymienionych danych dostępowych za pomocą formularza, zamieszczonego w witrynie www.competizer.com, z Zamawiającym skontaktuje się przedstawiciel Webest celem przekazania danych dostępowych do Konta Użytkownika w ramach Konta Klienta oraz zweryfikowania poprawności wprowadzonych danych. W ramach Konta Klienta można zakładać wiele Kont Użytkowników.
Całą odpowiedzialność za aktywność związaną z Kontem Klienta ponosi Zamawiający.

Zamawiający przyjmuje do wiadomości, że Webest będzie mógł kontaktować się z nim w celu przedstawienia informacji związanych ze świadczoną Usługą i platformą Competizer.

Zamawiający może w dowolnym czasie zlikwidować swoje Konto Klienta. Aby zlikwidować konto, należy skontaktować się z Webest za pośrednictwem poczty e-mail: support@competizer.com
Webest zastrzega sobie prawo do pobrania należnych Opłat, związanych z korzystaniem z Usługi przez Użytkowników przed likwidacją Konta Klienta.

5. Konto Użytkownika

Do uzyskania dostępu do Usługi i korzystania z niej wymagane jest posiadanie Konta Użytkownika.
Konto Użytkownika może zostać zamknięte lub zablokowane przez Webest, jeżeli Użytkownik lub inna osoba wykorzysta je w sposób naruszający OWU, bądź w inny niedozwolony lub bezprawny sposób.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że nie może nikomu ujawniać hasła do Konta Użytkownika i ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie działania poczynione przez osoby, które uzyskały dostęp do Konta Użytkownika. Na Użytkowniku ciąży obowiązek odpowiedniego zabezpieczenia danych dostępowych do Konta Użytkownika. W przypadku powzięcia wiadomości o możliwości przejęcia dostępu do Konta Użytkownika przez osoby nieuprawnione, Użytkownik jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego lub Webest o takim podejrzeniu.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Webest będzie mógł kontaktować się z nim w celu przedstawienia informacji związanych ze świadczoną Usługą i platformą Competizer.

Użytkownik może w dowolnym czasie zlikwidować swoje Konto Użytkownika. Aby zlikwidować konto, należy skontaktować się z Zamawiającym lub Webest za pośrednictwem poczty e-mail: support@competizer.com

6. Korzystanie z Usługi

Po uzyskaniu danych dostępowych do Konta Użytkownika, Użytkownik może rozpocząć korzystanie z Usługi zgodnie z OWU.
Dla korzystania z Usługi niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika dostępu do sieci Internet oraz zestawu komputerowego wyposażonego w przeglądarkę internetową z włączoną obsługą Java Script.

Webest umożliwia Użytkownikowi zapoznanie się z funkcjami platformy Competizer. W tym celu po zalogowaniu się do do Konta Użytkownika może on testować działanie platformy.

Webest zapewnia wsparcie techniczne (support) związane z funkcjonowaniem platformy Competizer. W tym celu Webest umożliwia kontakt z osobami odpowiedzialnymi za wsparcie techniczne poprzez e-mail: support@competizer.com.

Użytkownikom wolno kopiować i pobierać Zawartość Usługi w zakresie udostępnionym przez Webest.
Webest udostępnia Użytkownikom dostęp do danych Uczestników, zgromadzonych w związku z organizacją konkursu lub prowadzeniem galerii, w sposób i w zakresie wskazanym w Tabeli nr 1:

Zawartość Usługi w ramach jednego konkursu lub galerii PRZED ZAMKNIĘCIEM konkursu (lub galerii) Konkurs (lub galeria) ZAMKNIĘTY Konkurs (lub galeria) ZARCHIWIZOWANY Konkurs (lub galeria) USUNIĘTY
Zawartość Uczestnika
Oryginalne pliki dostępne w zależności od wybranej opcji cenowej usunięte, niedostępne niedostępne niedostępne
Prace przeznaczone do publikacji w ramach Usługi dostępne dostępne tylko prace zwycięzkie i wyróżnione usunięte, niedostępne
Dane platformowe Uczestników dostępne dostępne dostępne dostępne
Pozostałe dane Uczestników,  przypisane do danego konkursu lub galerii dostępne dostępne dostępne usunięte, niedostępne
Zawartość Użytkownika
Zarządzanie zawartością Użytkownika dostępne w zależności od wybranej opcji cenowej ograniczone ograniczone niedostępne

Tabela nr 1. Zestawienie dostępności Zawartości Uczestnika i opcji zarządzania Zawartością Użytkownika w różnych fazach życia konkursu lub galerii.


Dla każdego z konkursów lub galerii, do których ma być wprowadzona Zawartość Użytkownika Prowadzący Konkurs lub Galerię jest zobowiązany opracować Regulamin zgodny z niniejszym OWU i z obowiązującym prawem. W przypadku powzięcia przez Webest wiadomości, iż Regulamin konkursu lub galerii narusza prawo lub w przypadku jego braku, Webest przysługuje możliwość zawieszenia lub usunięcia konkursu lub galerii. Jednocześnie, Webest nie jest zobligowany do badania treści Regulaminów z obowiązującym prawem. Odpowiedzialność za treść Regulaminu spoczywa na Prowadzącym Konkurs lub Galerię.

7. Zamieszczanie zawartości osób trzecich w obrębie Usługi

Webest szanuje prawa własności intelektualnej osób trzecich. Aby zamieścić zawartość w obrębie Usługi, Użytkownik oraz Uczestnik musi posiadać do niej tytuł prawny. Nie wolno przesyłać ani zamieszczać w obrębie Usługi żadnej zawartości, która narusza prawa autorskie, prawa do znaków towarowych lub inne prawa własności intelektualnej osób trzecich, jak też nie wolno zamieszczać zawartości, która narusza prawo, postanowienia OWU, prawo do prywatności bądź prawo do komercyjnego wizerunku osób trzecich oraz nie jest zgodna z Regulaminem konkursu lub galerii, w którym Uczestnik bierze udział.

Użytkownik może zamieszczać zawartość tylko wtedy, gdy zezwala mu na to właściciel praw lub dopuszczają to przepisy prawa. Webest może bez uprzedzenia i według własnego uznania usunąć zawartość, która może naruszać prawa własności intelektualnej osób trzecich.
W przypadku powtórnego naruszenia przez Użytkownika praw własności intelektualnej bądź innych praw Webest lub osób trzecich, Webest może bez uprzedzenia i wedle własnego wyboru zamknąć lub zablokować Konto Użytkownika. W przypadku zamknięcia konta, Zamawiającemu nie przysługuje zwrot wniesionych Opłat.

8. Zamieszczanie zawartości tworzonej przez Użytkownika i Uczestników

Webest przysługuje prawo do wykorzystywania Zawartości Uczestników i Zawartości Użytkowników do celów bezpośrednio związanych z przeprowadzaniem konkursów lub galerii oraz do promocji Usługi, w szczególności poprzez zamieszczanie elementów graficznych poszczególnych konkursów na stronach internetowych Webest oraz platformy Competizer oraz w materiałach promocyjnych.

9. Udział Uczestników

Uczestnicy konkursów lub galerii organizowanych za pomocą platformy Competizer zobowiązani są do przestrzegania Regulaminów konkursów lub galerii, w których biorą udział. Regulaminy różnią się w zależności od konkursu lub galerii i Uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z nimi, przed zadeklarowaniem chęci wzięcia udziału w konkursie lub galerii.

Jeżeli w ramach konkursu lub galerii Uczestnik może zamieszczać wytworzoną przez siebie zawartość, Uczestnik oświadcza że ponosi pełną odpowiedzialność za treści umieszczane w platformie Competizer. Ponadto, Uczestnik oświadcza iż posiada odpowiednie prawa do publikacji treści umieszczanych na platformie Competizer.

W przypadku zachowania niezgodnego z Regulaminem, Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że możliwe jest wykluczenie ich z brania udziału w konkursie lub galerii.

10. Płatności

Webest, zgodnie z zamówieniem, nieodpłatnie zakłada Konto Klienta oraz Konta Użytkowników na czas nieokreślony.
Webest zaczyna pobierać opłatę za korzystanie z Usługi w momencie, kiedy nastąpi Otwarcie Konkursu lub Otwarcie Galerii, do zamknięcia odpowiednio konkursu lub galerii, z wyjątkiem opcji cenowej NA MIARĘ. Usługa w opcji cenowej NA MIARĘ będzie realizowana na podstawie odrębnej umowy.

Webest pobiera opłatę za korzystanie z Usługi w wysokości i na zasadach wynikających z ustalonego przez Webest Cennika, zamieszczonego w witrynie www.competizer.com, w sekcji “Opcje cenowe”, z uwzględnieniem postanowień niniejszych OWU. Dla konkursów fotograficznych ceny obowiązują do pułapu 1,5 miliona zdjęć w wysokiej rozdzielczości na Koncie Klienta.

Zamawiający obowiązany jest do uiszczenia Opłat z tytułu realizacji Usługi w wysokości wynikającej z wybranej opcji cenowej. Zapłata następuje na podstawie wystawionych przez Webest w ciągu 7 dni od rozpoczęcia każdego okresu rozliczeniowego faktur, na rachunek bankowy i w terminie wskazanym na fakturze. Za dzień uiszczenia Opłaty uważa się datę uznania rachunku bankowego Webest.
Opłata uiszczana jest z góry, niezależnie od faktycznego trwania konkursu lub galerii w okresie rozliczeniowym, za który wnoszona jest opłata. Opłata dodatkowa za każdy dodatkowy okres rozliczeniowy obliczany w ten sposób, że pierwszym dniem okresu rozliczeniowego jest dzień kolejnego miesiąca odpowiadający dacie Otwarcia Konkursu lub Otwarcia Galerii a ostatnim dniem okresu rozliczeniowego jest dzień następnego miesiąca odpowiadający datą dniowi poprzedzającemu Otwarcie Konkursu lub Otwarcie Galerii, przy czym w wypadku gdyby ustalenie końcowego dnia okresu rozliczeniowego w sposób wskazany wyżej nie było możliwe, ostatnim dniem okresu rozliczeniowego jest koniec miesiąca następującego po miesiącu Otwarcia Konkursu lub Otwarcia Galerii.
Faktury i inne dokumenty wskazujące na świadczenie Usługi będą wystawiane w terminie do 7 dni roboczych od dnia rozpoczęcia okresu rozliczeniowego.

Webest zastrzega sobie prawo do zmiany Cennika w zakresie m.in. Opłat lub metod ich naliczania w dowolnym czasie. O zamiarze wprowadzenia zmian w Cenniku Webest poinformuje Zamawiających za pomocą poczty elektronicznej, na co najmniej 90 dni przed wejściem w życie zmian Cennika, jednocześnie zamieszczając stosowną informację na stronie www.competizer.com. Zmienione stawki opłat znajdują zastosowanie w stosunku do każdego z Zamawiających dla tych konkursów lub galerii, których Otwarcie nastąpiło po wejściu w życie zmian Cennika. Dla otwartych przed wejściem w życie zmian Cennika konkursów lub galerii stosuje się dotychczasowe stawki opłat.

Zamawiający odpowiada za monitorowanie informacji na stronie www.competizer.com oraz za zapoznawanie się z korespondencją związaną z Usługą w celu uzyskania w stosownym czasie informacji o zmianach w Cenniku.
Ceny wskazane w Cenniku zostały podane jako ceny netto oraz ceny brutto zawierające podatek VAT według stawki 23%. Nieterminowe uiszczanie należności z tytułu świadczenia Usługi skutkować będzie naliczaniem odsetek ustawowych.

11. Zakończenie świadczenia Usługi przez Webest

Webest może w dowolnym czasie uniemożliwić Zamawiającemu dostęp do Usługi za wypowiedzeniem, z zachowaniem okresu wypowiedzenia wynoszącego trzydzieści (30) dni od momentu złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu Zamawiającemu pocztą elektroniczną lub zamieszczenia wypowiedzenia w obrębie Usługi Webest bądź w witrynie www.competizer.com.
Webest może bez zachowania okresu wypowiedzenia zakończyć świadczenie Usług Webest z powodu naruszenia postanowień OWU, jeżeli Webest stwierdzi (według własnego uznania), że korzystanie przez Użytkownika z Usługi stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa Usługi, dla innych osób i/lub osób małoletnich, bądź z powodu niezgodnego z prawem lub niedozwolonego korzystania z Usługi, Zawartości Usługi, uprawnień lub własności intelektualnej Webest.

Wskutek zamknięcia dostępu do Usługi, Zamawiający zostanie pozbawiony możliwości korzystania z wszystkich Kont Użytkowników powiązanych z Usługą. Zamawiający przyjmuje do wiadomości, że we wskazanych wyżej wypadkach Webest nie jest zobowiązana do powiadomienia Zamawiającego ani Użytkowników przed zawieszeniem lub zamknięciem Konta Użytkownika, czasowym lub bezterminowym zamknięciem dostępu Zamawiającego do Usługi bądź usunięcia, odebrania lub wykluczenia wybranych uprawnień związanych z Usługą. W razie zamknięcia dostępu do Usługi przez Webest, Zamawiający nie będzie mógł w przyszłości skorzystać z żadnej usługi Webest bez wyraźnej zgody Webest.

Jeśli Zamawiający jest czasowo lub bezterminowo wykluczony z dostępu do Usługi, nie przysługuje mu zwrot środków pieniężnych lub dokonania przeliczeń uprawnień na środki pieniężne ani żadnych innych rekompensat, a Zamawiający traci dalszy dostęp do Usługi. Zamawiający, który uważa, że podjęte wobec jego konta działanie było wynikiem błędu, proszony jest o kontakt z serwisem wsparcia technicznego za pośrednictwem adresu e-mail support@competizer.com.

12. Naruszenie warunków świadczenia Usługi przez Użytkownika lub Uczestnika.

Naruszeniem warunków świadczenia Usługi skutkują, w szczególności choć nie wyłącznie, następujące działania Użytkownika lub Uczestnika:

 • publikacja, przesyłanie, promowanie lub rozpowszechnianie nielegalnych treści;
 • zamieszczanie jakiegokolwiek oprogramowania lub zawartości nienależących do Użytkownika/bez zezwolenia na ich rozprowadzanie;
 • zamieszczanie plików zawierających wirusy, programy szpiegujące, bomby czasowe, uszkodzone dane lub inne programy komputerowe mogące uszkodzić, zakłócić lub przerwać świadczenie Usługi;
 • używanie lub rozpowszechnianie niedozwolonych programów zautomatyzowanych, programów opartych na makropoleceniach oraz innych programów lub aplikacji służących do oszustw;
 • modyfikowanie lub próby modyfikowania jakiegokolwiek pliku lub jakiejkolwiek części platformy Competizer bez zgody Webest;
 • zabrania się podejmowania jakichkolwiek działań naruszających prawo obowiązujące w dowolnym systemie prawnym, w tym, lecz nie wyłącznie, naruszania praw autorskich, praw do znaków handlowych, zniesławiania, naruszania prywatności, kradzieży tożsamości, hakerstwa, nękania, oszustwa i rozprowadzania podrobionego oprogramowania.

Jeżeli nie określono inaczej, nie ma wymogu ani nie należy oczekiwać od Webest monitorowania lub rejestrowania jakichkolwiek działań w sieci w obrębie Usługi, w tym co do zawartości umieszczanej przez Uczestników.

Webest zastrzega sobie prawo do usuwania dowolnej zawartości z platformy Competizer według własnego uznania. Webest nie ponosi odpowiedzialności za naruszanie OWU przez Użytkownika lub Uczestników.

13. Ograniczenia gwarancji i wyłączenia odpowiedzialności

W MAKSYMALNYM DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO ZAKRESIE ZAMAWIAJĄCY WYRAŹNIE STWIERDZA, ŻE KORZYSTANIE Z USŁUGI ODBYWA SIĘ NA JEGO WŁASNE RYZYKO. USŁUGA JEST UDOSTĘPNIANA ZAMAWIAJĄCEMU W POSTACI „TAKIEJ W JAKIEJ JEST” BEZ ŻADNYCH GWARANCJI WYRAŹNYCH ANI DOROZUMIANYCH, CHYBA ŻE WYŁĄCZENIE TAKICH GWARANCJI JEST NIEDOPUSZCZALNE PRZEZ PRAWO.
ZAMAWIAJĄCEMU NIE PRZYSŁUGUJE GWARANCJA DOTYCZĄCA JAKOŚCI, FUNKCJONALNOŚCI, DOSTĘPNOŚCI LUB DZIAŁANIA USŁUGI.
WEBEST NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA NIEMOŻNOŚĆ UZYSKANIA LUB SKORZYSTANIA PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO, UŻYTKOWNIKA, UCZESTNIKA CZY OSOBY TRZECIE Z ŻADNEJ ZAWARTOŚCI, UPRAWNIEŃ, USŁUG.
WEBEST UDOSTĘPNIA SERWIS ZGODNIE Z ZASADĄ RACJONALNEGO GOSPODAROWANIA I NIE GWARANTUJE, ŻE ZAMAWIAJĄCY LUB UŻYTKOWNIK BĘDZIE MÓGŁ KORZYSTAĆ Z SERWISU W WYBRANYM PRZEZ SIEBIE MIEJSCU I CZASIE; NIE GWARANTUJE TAKŻE ODPOWIEDNIEJ ZDOLNOŚCI ŚWIADCZENIA USŁUG WEBEST ANI W SENSIE GLOBALNYM, ANI W OKREŚLONYCH OBSZARACH GEOGRAFICZNYCH.
W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI I ZGADZA SIĘ, ŻE JEDYNYM I WYŁĄCZNYM ŚRODKIEM NAPRAWCZYM W SPORACH Z WEBEST WYNIKAJĄCYCH Z FAKTU ŚWIADCZENIA USŁUGI PRZEZ WEBEST JEST ZAPRZESTANIE KORZYSTANIA Z USŁUGI I LIKWIDACJA KONTA PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO LUB UŻYTKOWNIKA.
ZAMAWIAJĄCY I UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI I ZGADZA SIĘ, ŻE WEBEST NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŻADNE DZIAŁANIA LUB ZANIECHANIA WŁASNE LUB OSÓB TRZECICH W ZWIĄZKU ZE ŚWIADCZENIEM USŁUGI.
W ŻADNYM PRZYPADKU ODPOWIEDZIALNOŚĆ MATERIALNA WEBEST , PODMIOTÓW POWIĄZANYCH, PRACOWNIKÓW, KADRY KIEROWNICZEJ LUB DYREKCJI („PODMIOTY POWIĄZANE WEBEST”) NIE PRZEKROCZY KWOTY ZAPŁACONEJ PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO UŻYTKOWNIKA NA RZECZ WEBEST ZA KORZYSTANIE Z USŁUGI.
W ŻADNYM PRZYPADKU WEBEST ANI PODMIOTY POWIĄZANE WEBEST NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY PRZYPADKOWE LUB WYNIKOWE ZAISTNIAŁE WSKUTEK UŻYTKOWANIA USŁUGI. WEBEST ANI PODMIOTY POWIĄZANE WEBEST NIE UZNAJĄ TEŻ ŻADNYCH INNYCH ROSZCZEŃ ZWIĄZANYCH W JAKIKOLWIEK SPOSÓB Z KORZYSTANIEM Z USŁUG WEBEST LUB KONT WEBEST PRZEZ UŻYTKOWNIKA.
CHOCIAŻ WEBEST WYKORZYSTUJE GOSPODARCZO UZASADNIONE ŚRODKI, ABY CHRONIĆ DANE OSOBOWE ZAMAWIAJĄCEGO I UŻYTKOWNIKA, WEBEST NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA UTRATĘ DANYCH, SZKODY NA OPROGRAMOWANIU LUB SPRZĘCIE UŻYTKOWNIKA ANI ZA INNE BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, SZCZEGÓLNE LUB WYNIKOWE STRATY LUB SZKODY PONIESIONE PRZEZ UŻYTKOWNIKA LUB OSOBY TRZECIE, ORAZ ZAISTNIAŁE W KOMPUTERZE I/LUB URZĄDZENIU UŻYTKOWNIKA WSKUTEK DOSTĘPU DO LUB KORZYSTANIA Z USŁUGI.
PONIEWAŻ NIEKTÓRE PAŃSTWA LUB SYSTEMY PRAWNE NIE DOPUSZCZAJĄ WYKLUCZENIA LUB OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY WYNIKOWE LUB PRZYPADKOWE, W TAKICH PAŃSTWACH LUB SYSTEMACH PRAWNYCH ODPOWIEDZIALNOŚĆ WEBEST, LICENCJODAWCÓW WEBEST I PODMIOTÓW POWIĄZANYCH WEBEST JEST OGRANICZONA W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO.
POWYŻSZE OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI DOTYCZĄ RÓWNIEŻ ODPOWIEDZIALNOŚCI WEBEST WZGLĘDEM UCZESTNIKÓW

14. Przejęcie odpowiedzialności

Na żądanie Webest, Zamawiający zgadza się przejąć odpowiedzialność lub wnieść sprzeciw wobec jakiegokolwiek powództwa i nie występować z powództwem wobec Webest, z tytułu odszkodowań, roszczeń i kosztów, łącznie z wynagrodzeniem prawnika lub kosztami zastępstwa procesowego, w następstwie naruszenia lub w związku z naruszeniem OWU.
Nie ograniczając ogólnego charakteru powyższych postanowień, Zamawiający zgadza się przejąć odpowiedzialność i wnieść sprzeciw wobec jakiegokolwiek powództwa wobec Webest w następstwie niedozwolonego lub bezprawnego korzystania z Usługi przez osobę trzecią za zgodą Użytkownika.

Webest zastrzega sobie prawo do prowadzenia na własny koszt wyłącznej obrony i przejęcia kontroli nad sprawami w inny sposób objętymi przejęciem odpowiedzialności przez Zamawiającego. W takim przypadku Zamawiający jest zwolniony z dalszej odpowiedzialności wobec Webest w danej sprawie. Nie dotyczy to ewentualnych roszczeń regresowych Webest w stosunku do Zamawiającego.

Powyższe zasady przejęcia odpowiedzialności w odpowiedni sposób dotyczą również Uczestników.

14. Postępowanie reklamacyjne

W przypadku gdy Zamawiający, Użytkownik bądź Uczestnik twierdzą, iż Usługa jest świadczona przez Webest nienależycie, w szczególności niezgodnie z OWU, istnieje możliwość złożenia reklamacji na zasadach opisanych poniżej.
Składanie reklamacji odbywa się drogą elektroniczną na adres e-mail: support@competizer.com.
Nie stanowi uzasadnionej podstawy reklamacji:

 • powoływanie się na okoliczność, iż Usługa była realizowane na rzecz podmiotu innego niż Zamawiający, z powodu pozyskania przez ten podmiot kodów dostępu do Konta Użytkownika powiązanego z Usługą na skutek przyczyn leżących po stronie Użytkownika lub Zamawiającego,
 • powoływanie się na okoliczności związane z nieprawidłowym funkcjonowaniem łącz telekomunikacyjnych po stronie zgłaszającego reklamację.

Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające kontakt ze zgłaszającym reklamację (imię, nazwisko osoby kontaktowej, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania, adres siedziby) oraz opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji.
Jeżeli reklamacja wymaga uzupełnienia Webest zwraca się do zgłaszającego reklamację z prośbą o doprecyzowanie przedmiotu reklamacji.

Webest rozpatruje reklamację w terminie maksymalnie 14 dni od daty jej otrzymania. Webest informuje zgłaszającego reklamację o sposobie załatwienia reklamacji niezwłocznie po jej rozpatrzeniu, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adres podany w zgłoszeniu reklamacji. W przypadku niemożności załatwienia reklamacji w powyższym terminie Webest informuje o tym zgłaszającego reklamację podając przyczynę przedłużenia terminu oraz przewidziany czas udzielenia odpowiedzi.

16. Ochrona danych osobowych, Polityka prywatności

Webest zobowiązuje się do ochrony gromadzonych danych osobowych oraz ich przetwarzania zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Podanie przez Zamawiających danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże jest niezbędne do świadczenia Usługi. Jeżeli Zamawiający odmówi podania określonych danych osobowych lub zgody na ich przetwarzanie, wykonywanie Umowy nie będzie możliwe i Zamawiającemu nie zostanie przyznany dostęp do Usługi.

Webest będzie przetwarzać dane osobowe podane przez Zamawiającego wyłącznie w celu, w jakim zostały udostępnione i zobowiązuje się do zachowania ich w poufności i nie ujawniania ich innym podmiotom, chyba że ujawnienie to następuje na podstawie wyraźnego upoważnienia przez Zamawiającego lub na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
Zbieranie danych, w szczególności danych wymienionych w p. 4 OWU, ma na celu prawidłowe wykonywanie Umowy poprzez: utrzymywanie kontaktu z Zamawiającym i Użytkownikami, dokonywanie rozliczeń za świadczenie Usługi, świadczenie pomocy technicznej oraz inne czynności niewymienione wyżej, niezbędne dla realizacji Umowy.

Administratorem gromadzonych danych osobowych Zamawiającego jest Webest s.c. Danuta Stawarz, Magdalena Czekała z siedzibą w Szamotułach (64-500) przy ul. Rycerskiej 7.

Zamawiający mają w każdej chwili prawo wglądu do swoich danych i ich poprawiania.

Administratorem gromadzonych danych osobowych Użytkowników jest Zamawiający.

Użytkownik wyraża zgodę na umieszczenie przez Webest informacji o świadczeniu na jego rzecz Usługi w celach reklamowych i informacyjnych, w szczególności w postaci informacji na stronie www czy notek prasowych publikowanych w mediach elektronicznych i innych.

Administratorem gromadzonych danych osobowych Uczestników jest Prowadzący Konkurs lub Prowadzący Galerię.

Webest zastrzega sobie prawo do dostępu do i/lub rejestrowania jakichkolwiek działań w sieci w obrębie Usługi, a Użytkownik i Uczestnik wyrażają zgodę na dostęp i rejestrowanie przez Webest swoich działań.

Platforma Competizer  używa Google Analytics do analizy zachowań użytkowników i uczestników w obrębie usługi. Narzędzie to używa plików cookies, które są plikami tekstowymi zapisywanymi na komputerze użytkowników, służącymi do badania i raportowania sposobu zachowywania się użytkowników odwiedzających  witryny.  Te informacje są wykorzystywane do udoskonalania platformy Competizer, ponadto dane mogą zostać użyte dla celów marketingowych przez Webest.

Usługa Google Analytics gromadzi anonimowe informacje, bez identyfikowania poszczególnych użytkowników.  Competizer nigdy nie będzie używał narzędzi do analizy statystycznej, aby śledzić lub gromadzić ani wiązać dane osobowe z wiadomościami uzyskanymi na podstawie analityki internetowej. 

Niezależnie od korzystania z usługi Google Analytics Competizer może używać adresu IP uczestników do przekierowań na podstawie identyfikacji państwa, z którego dany komputer łączy się z internetem.   Ponadto w konkursach, w których aktywowano głosowanie przechowywane są adresy IP głosujących.  Dane te nie są wiązane z żadnymi innymi danymi i służą wyłącznie do zapobiegania oszustwom i nadużyciom związanymi z głosowaniem.

17. Postanowienia końcowe

Niniejsze OWU dostępne są w witrynie www.competizer.com dla wszystkich potencjalnych Zamawiających, Użytkowników i Uczestników.
Świadczenie Usługi przez Webest poddane jest prawu Rzeczpospolitej Polskiej. Strony poddają rozstrzyganie sporów wynikłych w związku ze świadczeniem przez Usługi jurysdykcji sądów polskich, właściwych miejscowo dla siedziby Webest.
W wypadku uznania jakiegokolwiek postanowienia OWU za nieważne, niezgodne z prawem lub niewykonalne, nie uchybia to obowiązywaniu OWU w pozostałej części.